Źródła finansowania przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa jako podmioty gospodarcze funkcjonują na rynku głównie w celu przynoszenia zysków. Aby funkcjonowały w sposób optymalny i efektywny muszą być one w odpowiedni sposób finansowane. Majątek każdego przedsiębiorstwa wykazywany jest w bilansie, który przedstawia zarówno aktywa (czyli właśnie majątek – trwały i obrotowy) a także pasywa (czyli źródła finansowania owego majątku). Przedstawiając prawą stronę bilansu w sposób bardzo ogólnikowy, w pasywach przedsiębiorstwa znajdują się takie pozycje jak:

A. Kapitał (fundusz – w zależności od rodzaju spółki) własny do którego zaliczyć możemy: należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, kapitał zapasowy oraz pozostałe kapitały zapasowe, zyski bądź też ewentualne straty z lat ubiegłych oraz aktualne;

B. Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania: rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe, itp. oraz pozostałe rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe (publicznoprawne, wobec dostawców, urzędów, kredyty i pożyczki, itp) oraz zobowiązania krótkoterminowe.

Wymienione powyżej elementy bilansu odpowiedzialne za finansowanie przedsiębiorstwa, mają oczywiście nieco więcej składowych, czyli więcej źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Poniżej w sposób bardziej precyzyjny opisane zostaną wspomniane wcześniej źródła finansowania, a także przedstawione zostaną inne, nie wymienione jeszcze.

Kapitał własny, czyli jedno z podstawowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Jest on podstawą funkcjonowania każdej firmy oraz głównym kryterium w momencie przyznawania kredytów, zwłaszcza długoterminowych. Kapitał własny to wszelkie środki wniesione przez założyciela (właściciela) w momencie zakładania firmy, a także te, które wygenerowane/wytworzone zostały przez jednostkę w trakcie toku jej funkcjonowania. Może on występować w postaci pieniężnej, a także rzeczowej, tzn. właściciel bądź też wspólnik może wnieść określoną kwotę pieniędzy bądź też dane środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, itp.).

Kredyty i pożyczki występujące również pod hasłem kapitał obcy i będące znaczną jego częścią. Zestawiając ze sobą te dwa źródła finansowania należy wspomnieć o różnicach pomiędzy nimi. Mianowicie, przeznaczenie pożyczki jest dowolne, jeżeli chodzi o kredyt jest ono ściśle określone i pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na nic innego. Ponadto pożyczka udzielona może zostać przez dowolny podmiot czy też instytucję, a kredytu udziela jedynie bank. Zarówno kredyty jak i pożyczki są jednymi z najbardziej popularnych środków dofinansowania biznesu. Przedsiębiorstwo decyduje się na różnego rodzaju kredyty i pożyczki – długoterminowe, krótkoterminowe, przeznaczone na duże inwestycje, bądź też na spłatę aktualnych zobowiązań i zapewnienie sobie płynności finansowej.

Dotacjeczyli najprościej mówiąc wszelkie środki pieniężne przyznawane przedsiębiorstwu z budżetu państwa bądź też ze środków unijnych. Jest to rodzaj zewnętrznego finansowania firmy, który nie podlega zwrotowi, chyba, że zostaną naruszone ewentualne regulacje zawarte w umowie. W zależności od programu w którym przedsiębiorstwo chce uczestniczyć, dotacja przeznaczona jest na ściśle określony cel i można przeznaczyć ją jedynie na wydatki związane z działalnością powiązaną z wybranym programem.

Leasingktóry mniej więcej polega na tym, że w momencie, w którym nie posiadamy wystarczającej ilości pieniędzy na środek transportu bądź też innego środka trwałego, zgłaszamy się do firmy leasingowej, która w naszym imieniu kupuje dane aktywa trwałe. Następie firma leasingowa wypożycza nam zakupiony środek transportu, maszynę, itp. w zamian za opłaty. Na końcu umowy leasingowej, w zależności od rodzaju leasingu, możemy przykładowo, za niewielką sumę wykupić dane aktywa trwałe na własność.

 Venture Capital, to fundusz, który zajmuje się finansowaniem nowo powstających przedsięwzięć, które odznaczają się kreatywnością i oryginalnością, co wiąże się ze sporym ryzykiem powodzenia. W kręgu zainteresowań tego rodzaju źródła finansowania znajdują się głównie przedsiębiorstwa powiązane z nowoczesną technologią, np. medycyna. Głównym celem tego rodzaju finansowania jest wzrost wartości całego przedsięwzięcia danej firmy.

Przedstawione powyżej zagadnienia,to tylko część z wielu różnorodnych źródeł finansowania przedsiębiorstw. W zależności od branży, zakresu działania i wielkości firmy zwiększa się liczba opcji finansowania i jej różnorodność. Jak przedstawiono powyżej, firmy mają możliwość finansowania swojej działalności z kapitału własnego, bądź też obcego, czyli pewnego rodzaju pomocy finansowej, która zależna jest od wielu czynników. Wraz z rozwojem gospodarki pojawia się coraz więcej rodzajów i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, co sprzyja rozwojowi firm zwłaszcza tych, kwalifikujących się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których rozwój i dobry start bardzo często uzależniony jest całkowicie, bądź też w dużej mierze od wysokości kapitału obcego.