Wezwanie do zapłaty a przedawniony dług

Niektóre firmy windykacyjne skupują stare długi za małe pieniądze i masowo składają pozwy do esądu, w których występują o nakaz zapłaty tychże długów. Esąd informuje pozwanego o wniesionym pozwie a następnie, w przypadku braku wniesionego sprzeciwu, wydaje nakaz zapłaty. Jak się chronić w przypadku, kiedy dług, który został przedstawiony jako podstawa do wniesienia pozwu był przedawniony?

 

Dług przedawniony

Z zasady długi przedawniają się w okresie dziesięciu lat, natomiast długi powstałe na skutek niespłacania świadczeń okresowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą po trzech latach. (Zobacz GazetaFinanse – Przedawnienie długu – kiedy przedawnia się dług?) Zostało to skodyfikowane w artykułach 117-125 Kodeksu Cywilnego. Dług przedawniony nadal istnieje, ale po upływie terminu przedawnienia dłużnik nie ma obowiązku spłacania go. Istotne jest, że pomimo braku możliwości dochodzenia zaspokojenia roszczeń z przedawnionych długów na mocy przepisów prawnych, wierzyciel ma prawo wnieść o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników. Przedawnienie długu jest rodzajem ochrony prawnej dłużników. Wiąże się to z zapewnieniem spokoju dla dłużnika, który wiedząc, że nie musiał spłacać długu w ciągu ustalonego okresu i nie były wykorzystywane prawne możliwości jego egzekucji, będzie miał pewność, że nie będzie już musiał go spłacać w przyszłości.

 

Pozew do esądu na przedawnione długi

W przypadku opisanym na początku, w którym firma windykacyjna wnosi pozew na dług, który jest przedawniony, warto bronić się przed wystawieniem nakazu zapłaty. W takiej sytuacji, po otrzymaniu informacji dotyczącej wniesienia pozwu należy bezwzględnie wnieść sprzeciw. Zgodnie z art. 50535 Kodeksu Postępowania Cywilnego sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Wystarczy zatem w sprzeciwie zawrzeć informację o tym, że dług jest przedawniony. W takiej sytuacji sprawa zostanie najprawdopodobniej umorzona lub zostanie przekierowana do właściwego sądu, w którym odbędzie się rozprawa, podczas której strony będą miały możliwość zaprezentowania dowodów na okoliczność udowodnienia swoich racji. Przekierowanie do właściwego sądu odbywa się tylko w przypadku, w którym esąd będzie mógł mieć wątpliwości co do przedawnienia długu finansowego (na przykład w sytuacji, w której bieg przedawnienia był z różnych przyczyn przerywany).

Komplikacje mogą pojawić się w skutek nieprawidłowych danych pozwanego, które zostały podane przez powoda. Część firm celowo podaje niezgodny adres żeby informacja dotycząca wniesienia pozwu nie dotarła do pozwanego. Spowoduje to niemożliwość wniesienia w określonym terminie sprzeciwu do wniesionego pozwu. Informację o konieczności opłacenia należności finansowych, dłużnik uzyska wówczas od komornika. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest wizyta w Lublinie w celu zapoznania się z pozwem sądowym. Wówczas dłużnik, wobec którego został wystawiony nakaz zapłaty, ma prawo do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu. Wniosek należy w takiej sytuacji uzasadnić albo błędnym adresem podanym w pozwie lub faktem, że w momencie wniesienia pozwu dłużnik pod podanym adresem nie mieszkał. Po przywróceniu terminu złożenia sprzeciwu istnieje możliwość prawidłowego wniesienia go do esądu, którego wydział mieści się w Lublinie.