Upadłość konsumencka – jak ogłosić upadłość?

Na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1626 – j.t.) ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1306), osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, niebędąca w stanie spłacać zaciągniętych długów, może skierować wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  

 

Postępowanie dłużnika, który pragnie skorzystać z takiej możliwości przebiega w następujący sposób:

  • Złożenie wniosku do sądu okręgowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, taki wniosek musi zawierać dane niezbędne do przeprowadzenia analizy sytuacji majątkowej osoby zadłużonej, tak, więc we wniosku musi znaleźć się:

– stan majątkowy, czyli posiadane nieruchomości, ruchomości takie jak samochody, sprzęt gospodarstwa domowego i ewentualne lokaty bankowe,

– dane wierzycieli i wielkość zadłużenia przypadająca na konkretną instytucję czy osobę fizyczną z dokładnym wymaganym terminem spłaty,

– zobowiązania finansowe, których dłużnik nie uznaje za słuszne a wierzyciele domagają się ich spłaty,

– podanie nałożonych na majątek dłużnika zabezpieczeń, w postaci hipoteki, pożyczek pod zastaw,

– wyszczególnienie powodów, jakie doprowadziły do niewypłacalności (choroba uniemożliwiająca wykonywanie pracy zarobkowej, co może skutkować popadnięciem rodziny pozostającej na utrzymaniu dłużnika w ubóstwo, klęska żywiołowa, padnięcie ofiarą oszustwa),

– informacja o wszystkich toczących się przeciwko dłużnikowi sprawach sądowych.

  • Osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinna zdawać sobie sprawę, że musi wykazać odpowiednie przesłanki wskazujących, że nie dopuściła się rażących zaniedbań w spłacaniu zadłużenia wynikające z niedbalstwa, ponieważ może skutkować to negatywną decyzją sądu.

 

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dochodzi do przejęcia przez sąd całego majątku konsumenta i spłatę zadłużenia wierzycieli podanych przez dłużnika. W sytuacji, gdy konsument nie posiada majątku, i nie można z niego zaspokoić roszczeń wierzycieli, sąd może umorzyć wykazane długi, ponadto wszystkie toczące się postępowania wobec dłużnika również zostają umorzone, wskutek czego nawet komornik nie może toczyć postępowania wobec takiego konsumenta. W obecnej sytuacji wszystkie sprawy dłużnika prowadzi ustanowiony przez sąd syndyk.

Jeżeli konsument, wobec którego sąd ogłosił upadłość konsumencką, nie współpracuje należycie z syndykiem i nie stosuje do jego zaleceń, sąd może zakończyć postępowanie i nie oddłużyć takiego konsumenta.

Każdy, kto planuje złożyć taki wniosek, musi pamiętać, że w przypadku, gdy zadłużenie dotyczy kredytu, którego spłatą obciążeni są obydwaj małżonkowie, ubieganie się o ogłoszenie upadłości musi dotyczyć obojga małżonków, ponieważ gdy oddłużony zostanie tylko jeden z nich, drugi będzie pociągany przez bank do wywiązania się z zadłużenia.  Korzyścią z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest także to, że pozyskiwane na bieżąco dochody z pracy zarobkowej nie są zajmowane przez syndyka, bazuje on tylko na majątku przeznaczonym do likwidacji.

 

Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

  • Realny plan spłaty zadłużenia, dostosowany do osiąganych dochodów.
  • Trzy letni plan spłaty zadłużenia, po którym w sytuacji wywiązania się dłużnika z planu nałożonego przez sąd, pozostały niespłacony dług zostaje umorzony.
  • W chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik odciążony zostaje odsetkami za niespłacanie zobowiązań, firmy windykacyjne wynajęte przez wierzycieli, muszą zakończyć swoje działania, ponieważ pozbawieni zostają prawa dochodzenia roszczeń na korzyść ich klienta ( wierzyciela).

Jeżeli dłużnik posiadał dom lub mieszkanie, zostaje ono zajęte przez syndyka, który po jego sprzedaży spłaci wierzycieli, ale nie pozostawi dłużnika całkowicie bez środków, wypłaci danemu konsumentowi kwotę na wynajęcie mieszkania odpowiedniego dla jego rodziny na okres dwóch lat. W przypadku, gdy dłużnik postanowi zawrzeć ugodę z bankiem który wyrazi zgodę na spłatę zadłużenia w ratach, może on zachować mieszkanie, sąd przychyli się do takiej formy spłaty zobowiązań.

Możliwości jakie stwarza oddłużenie wskutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pozwala wielu ludziom, rozpocząć życie od czystej karty i podejmować przemyślane decyzje finansowe, nie prowadzące do znalezienia się w sytuacji gdy pod młotek idzie cały dorobek życia.