Ulga na dziecko (prorodzinna) – 2017r.

Ulga prorodzinna 2017 – kto może z niej skorzystać i ile wynosi

 

Ulga na dziecko, zwana ulgą prorodzinną przysługuje rodzicom, także rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym dziecka, pod warunkiem, że dziecko z nimi mieszka. Ulgą objęte są dzieci małoletnie oraz dzieci do 25 roku życia uczące się lub studiujące, jeśli ich dochód w roku rozliczeniowym nie przekroczył granicy 3089 złotych. Ulgą objęte są także dzieci otrzymujące rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, w tym wypadku nie ma znaczenia wiek ani wysokość dochodów.

Aby uzyskać ulgę prorodzinną w 2017 roku za rok 2016 należy dołączyć do formularza PIT-36 lub PIT-37 PIT/O. Dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, takich jak odpis aktu urodzenia, decyzja sądu, zaświadczenie z uczelni, jeśli dziecko jest pełnoletnie, ale nadal się uczy, nie dołącza się do zeznania. Należy jednak przechowywać je przez okres 5 lat od roku złożenia zeznania podatkowego. Ulga rodzinna nie przysługuje osobom, których jedynym dochodem jest działalność gospodarcza rozliczana liniowo lub ryczałtowo.

 

Jakie kryteria muszą spełniać dzieci aby rodzicom przysługiwała ulga podatkowa?

 

Z ulgi prorodzinnej 2017 mogą skorzystać rodzice wszystkich dzieci małoletnich, do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia. Ulga przysługuje także na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną bez względu na ich wiek oraz ewentualne dochody.

Ulga przysługuje także rodzicom dzieci studiujących lub uczących się do ukończenia przez nie 25 lat i pod warunkiem, że w poprzednim roku ich dochody nie przekroczyły 3089 zł. Za dziecko studiujące lub uczące się uznaje się dziecko kształcące się w szkole w rozumieniu przepisów ustaw: o systemie oświaty i o szkolnictwie wyższym. Ulga obejmuje dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnej, uczelniach publicznych i niepublicznych, niezależnie od trybu i stopnia: licencjackie, magisterskie, doktoranckie. Ulga przestaje przysługiwać także w momencie ślubu dziecka, niezależnie od tego w jakim jest wieku.

Podczas składania wniosku dołączonego do formularza PIT nie trzeba wykazywać naszego prawa do ulgi, jednak należy być przygotowanym aby na żądanie urzędu skarbowego, w razie kontroli móc przedstawić potwierdzające to prawo zaświadczenia. Należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym korzystaliśmy z ulgi prorodzinnej.

 

Formularze PIT

jak je wypełnić, aby uzyskać ulgę i dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

 

W przypadku ulgi prorodzinnej 2017 odliczenia kwoty ulgi z tytułu posiadania jednego lub więcej dzieci wykazujemy: w okienku 120 lub 121 deklaracji podatkowej PIT-37 lub oraz w pozycji 200 lub 201 deklaracji podatkowej PIT-36. Do tych PIT-ów dołączyć należy druk z deklaracją PIT/O z wypełnioną informacją o przysługującej uldze w rubryczce numer 4 lub 42. Z kolei, w części E tego formularza podać należy numery PESEL dzieci. Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL podajemy imię, nazwisko i datę urodzenia.

Jeśli kwota przysługującego zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej jest wyższa od kwoty podatku, można się ubiegać o różnicę w postaci dodatkowego zwrotu ulgi. Nie może on jednak przekroczyć łącznej sumy kwot jakie podatnik zapłacił na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku ulgi prorodzinnej 2017 uzyskanej w rozliczeniu za rok 2016 dodatkowy zwrot wykazuje się w części K formularza PIT-36 lub części H formularza PIT-37.

 

Na jaką ulgę można liczyć w związku z ulgą prorodzinną.

Ulga prorodzinna zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Jest to część polityki wspierającej rodziny. Im większa liczba dzieci, tym wyższa ulga jest przyznawana. Ulgi liczymy w kwotach miesięcznych, nie rocznych. Jeśli prawo do ulgi nie trwało przez cały rok, obliczamy je proporcjonalnie.

Przy jednym dziecku – miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł co rocznie daje 1112,04 zł. W przypadku rodziców jednego dziecka ulga zależna jest od dochodów. Limit dochodów wynosi

56 000 zł – w przypadku samotnego rodzica lub 112 000 zł w przypadku dwójki rodziców pozostających w związku małżeńskim.

W przypadku dwójki dzieci – miesięczna ulga na dziecko to również 92,67 zł. Łącznie daje to nam 185,34 zł miesięcznie, a w skali roku 2224,08 zł za dwójką dzieci. W przypadku dwójki dzieci ulga jest niezależna od wysokości dochodów.

Na trzecie dziecko otrzymuje się 166,67 zł ulgi miesięcznie, co przy trójce dzieci daje 352,01. Za pierwszą dwójkę stawka nadal wynosi 92.67 zł. Rocznie jest to kwota 4224,12 zł. Czwarte i każde kolejne dziecko to ulga w kwocie 225 zł. miesięcznie, przy czwórce dzieci roczna ulga prorodzinna to 6924,12 zł.

Pamiętajmy jednak, że do liczby dzieci zaliczamy tylko te, które są objęte ulgą. W związku z tym, jeśli mamy dwójkę dzieci powyżej 25 roku życia i jedno 15 letnie, możemy liczyć na ulgę tylko za jedno dziecko w kwocie 92,67 zł miesięcznie.

Wysokość ulgi zależy także od liczby miesięcy w roku, w których ulga nam przysługiwała. I tak na przykład jeśli dziecko urodzi się w grudniu, możemy odliczyć ulgę za miesiąc grudzień danego roku. Z kolei, jeśli dziecko weźmie ślub w lipcu, ulgę można odliczyć za pierwsze sześć miesięcy roku: od stycznia do czerwca.

W przypadku uczniów i studentów w trakcie nauki i tych kontynuujących naukę: na przykład maturzystów, którzy idą na studia, albo licencjatów, którzy dostali się na studia magisterskie ulga liczona jest za okres 12 miesięcy, uwzględnia także okres wakacji. jeśli dziecko nie będzie kontynuować nauki, ulga obliczana jest proporcjonalnie za te miesiące, w których był studentem lub uczniem, łącznie z miesiącem, w którym złożony zostanie egzamin końcowy.

Ulga prorodzinna skierowana jest do większości rodziców i warto z niej skorzystać, zasady przyznawania są dość proste i klarowne, warto uwzględnić tę możliwość podczas rozliczania PIT-u za 2016 rok.