Spread walutowy

Spread walutowy to termin, który określa różnicę pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna w danej walucie. Podaje się go zazwyczaj w ujęciu procentowym, w postaci stosunku różnicy w groszach między ceną kupna a sprzedaży do kursu sprzedaży waluty.

W przełożeniu teorii na praktykę oznacza to, że jeżeli bank zakupi daną walutę za 5 zł, a cena za jaką będzie ją sprzedawał to 5 zł 20 gr, to zyska na tym procesie 20 gr, które będzie wspomnianym wyżej spreadem walutowym.

 

Jaka jest wartość spreadu walutowego.

Nie ma wyznaczonej jednej wysokości spreadu obowiązującej we wszystkich bankach przez cały okres ich trwania. Wartość spreadu walutowego różni się w zależności od danego banku, oraz od danej waluty. Wysokość spreadu dla danej waluty bank ustala na podstawie wewnętrznej polityki cenowej. We wspomnianym procesie ustalania wysokości spreadu pod uwagę brana jest realizacja założeń finansowych banku, sytuacja gospodarcza (zarówno bieżąca, jak również prognozowana), sytuacja polityczna kraju z którego pochodzi waluta, oraz sytuacja społeczna. Ponadto – kursy sprzedaży i kupna waluty mogą ulegać codziennym zmianom, co również może przyczynić się do pewnych różnić w wysokości spreadu w danych momentach. Warto również zauważyć, iż niższa wartość spreadu stosowanego przez bank wiąże się z niższymi kosztami spreadu ponoszonymi przez kredytobiorcę. Szacuje się, iż spread będący na poziomie 12% daje około 1 dodatkowy punkt procentowy, natomiast spread na poziomie 6% daje około 0,5 punktu procentowego ukrytej marży kredytu.

 

Spread walutowy a kredyt walutowy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż spread walutowy powoduje obarczenie kredytobiorcy dodatkowym kosztem przy spłacie kredytu walutowego. Stanowi on dodatkowe wynagrodzenie dla banku, którego działanie nastawione jest na zysk majątkowy w celu usatysfakcjonowania akcjonariuszy i inwestorów. Dodatkowe koszty wynikają z faktu, iż bank wypłaca kredytobiorcy ustaloną kwotę pieniężną po kursie kupna, którego cena jest niższa niżeli cena sprzedaży – natomiast raty kredytu spłacane są przez kredytobiorcę po kursie sprzedaży. Jednakże warto dodać, że w 2011 roku weszła w życie ustawa antyspreadowa, która wprowadziła wiele zmian w kwestii spreadu walutowego. Na podstawie wspomnianej ustawy – klienci banków nabywają dodatkową możliwość spłacania rat kredytu walutowego bezpośrednio w banku, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Jest to niewątpliwie korzystna zmiana dla kredytobiorców kredytów walutowych.

Bank nie ma możliwości obarczania kredytobiorcy kredytu walutowego kosztami prowadzenia rachunku walutowego. Banki zobowiązane są do przyjmowania wpływających na ich konto rat za kredyty walutowe zarówno w złotówkach, jak i w walucie zaciągniętego kredytu. Daje to kredytobiorcy możliwość tańszej wymiany waluty (we własnym zakresie – przykładowo korzystając z kantora) i wpłacenia wymienionych już pieniędzy w odpowiedniej walucie na konto walutowe, z którego pobierane są raty spłaty kredytu. Jest to niewątpliwa oszczędność na wysokości rat.