Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności dotyczy dłużnika i wierzyciela, reguluje ona zasady korzystania z rzeczy objętej zabezpieczeniem. Osoba zadłużona daje zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec wierzyciela przenosząc na jego rzecz swoją własność, regulacje zawarte w umowie dają prawo dłużnikowi do dalszego użytkowania tej rzeczy, ponieważ pozostaje ona w jego posiadaniu. Tak, więc wierzyciel będąc właścicielem przewłaszczonego przedmiotu praktycznie nim nie włada.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie konkretnej nieruchomości musi, niezwłocznie przenosić prawo własności na wierzyciela. Umowa powinna ściśle określać możliwość użytkowania tej nieruchomości przez dłużnika na czas trwania jego zadłużenia oraz wierzyciela, który może dokonać jej zbycia w sytuacji nie wywiązania się dłużnika z terminowego spłacenia długu. Jeżeli przeniesienie własności dotyczy kredytu bankowego, bank, może zobowiązać się do odstąpienia od wszelkich czynności na tej nieruchomości, dzięki czemu dłużnik będzie mógł na przykład prowadzić w niej swoją firmę i pozyskiwać środki finansowe na spłacenie kredytu.

Jeżeli osoba zadłużona dokonała całkowitej spłaty zadłużenia, nieruchomość objęta przeniesieniem pod zabezpieczenie nie zostanie od razu przekazana dłużnikowi. Musi zostać zawarta kolejna umowa mówiąca o przeniesieniu własności  z wierzyciela na dłużnika, jeżeli wierzyciel nie chce dobrowolnie dokonać takiego przeniesienia, dłużnik pozostający już bez zobowiązań wobec niego może wystąpić na drogę sądową.

Wiele osób myślących o zakupie nowego samochodu również nosi się z zamiarem skorzystania z przeniesienia własności na zabezpieczenie, w takim przypadku do czasu spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i prowizją bank będzie właścicielem samochodu a dłużnik będzie mógł nim jeździć. W takiej sytuacji obowiązuje swoboda umów, tak, więc po wykonaniu zobowiązań wobec wierzyciela samochód automatycznie przechodzi na własność byłego dłużnika, bez konieczności sporządzania dodatkowych umów.

 

Swoboda umów przewiduje dwa sposoby przewłaszczenia na zabezpieczenie a mianowicie:

  • W przypadku spłaty należnych roszczeń wierzycielowi zabezpieczenie wraca do właściciela, taki sposób przewłaszczenia dotyczy tylko ruchomości.
  • Natomiast w sytuacji dalszego zalegania w płatnościach zabezpieczenie przechodzi automatycznie na własność wierzyciela lub wierzyciel nabywający zabezpieczenie zawiesza jej całkowite przejęcie, gwarantując ponowne przeniesienie własności na rzecz dłużnika po uregulowaniu zadłużenia. W tym przypadku takie rozwiązanie może zostać zastosowane zarówno w stosunku do ruchomości i nieruchomości.

Uregulowanie prawne odnośnie zabezpieczenia wierzytelności bankowych zezwalają na przewłaszczenie na zabezpieczenie i może ono odnosić się do wszystkich zobowiązań. Jeżeli przewłaszczenie dotyczy nieruchomości obie strony muszą liczyć się z tym, że własność nieruchomości nie może zostać przeniesiona pod warunkiem ani też z wymaganiem terminu.

Osoba zadłużona w banku daje pod zabezpieczenie określony majątek, który jest własnością banku do czasu całkowitej spłaty należnych bankowi roszczeń, po czym z powrotem staje się własnością dłużnika, który stricte już nim nie jest. W przypadku zadłużeń bankowych dłużnik ma możliwość zmiany w obrębie rzeczy, które stają się zabezpieczeniem i przewłaszczenie obejmuje nowe elementy przewłaszczenia.

Bank przychyla się do takich posunięć, jeżeli wartość nowego zabezpieczenia odpowiada wysokości kredytu, dzięki takim uwarunkowaniom dłużnik może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą, wystawiając do przewłaszczenia coraz to nowe przedmioty pod zabezpieczenie. Wszystkie zmiany muszą być ujęte w odpowiedniej umowie między wierzycielem z zadłużonym.

 

Uregulowania prawne dotyczące przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku hipoteki

Wierzyciel w takim przypadku posiada prawo do swobodnego rozporządzenia przedmiotem zabezpieczenia i nie musi posiadać sądowego nakazu egzekucyjnego. Dłużnik niewywiązujący się ze spłaty zadłużenia, którego zabezpieczeniem jest hipoteka może utracić bezpowrotnie na przykład dom rodzinny. Bank może sprzedać nieruchomość i uzyskaną kwotę przeznaczyć na pokrycie niespłaconych zobowiązań klienta, inne rozwiązanie, jakie bank może wdrożyć odnośnie danego zabezpieczenia to na przykład wynajęcie domu osobom trzecim, które będą uiszczały bankowi należny czynsz.

Taka forma zabezpieczenia jest bardzo korzystna dla wierzycieli, którzy mają możliwość szybkiego zaspokojenia należności i odzyskania długu. Ważną kwestą w sytuacji przewłaszczenia na zabezpieczenie jest opłacanie składek na ubezpieczenie ruchomości lub nieruchomości, w przypadku nie zawarcia konkretnych rozwiązań, zarówno wierzyciel jak i dłużnik ponoszą koszty jej opłaty.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie cieszy się sporym zainteresowaniem osób poszukujących dodatkowych środków finansowych, taka metoda zadłużenia jest korzystniejsza dla nich niż zastaw, ponieważ mają oni możliwość korzystania z rzeczy przewłaszczonych. W przypadku zastawu dłużnik nie ma wpływu na zarządzanie jego własnością, która może ulec uszkodzeniu lub zostać przekazana w ręce osoby trzeciej.