Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest bardzo ważnym wsparciem dla rodzin borykających się z problemami finansowymi. Pieniądze otrzymywane w jego ramach pozwalają na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi w skali miesiąca: 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł na dziecko w wieku od ukończenia 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli w tym okresie dziecko się uczy, np. studiuje.

Aby móc starać się o zasiłek rodzinny przede wszystkim trzeba spełniać kryterium dochodowe. W tym momencie warto wspomnieć, kto w tym przypadku rozumiany jest za rodzinę. Za rodzinę rozumie się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz wszystkie dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców do ukończenia 25 lat, oraz dzieci powyżej 25 lat, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tym mają prawo np. do świadczenia pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka zamężnego lub żonatego, a także pełnoletniego, które samo posiada już dziecko. Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę bądź dochód osoby uczącej się nie wynosi więcej niż 674 zł lub 764 zł, jeżeli w rodzinie jest osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osoba ubiegająca się o zasiłek dla siebie jest taką osobą.

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowy system ustalania wysokości przysługującego zasiłku rodzinnego i dodatków w przypadku osób, u których dochód przekracza wymaganą kwotę. W przypadku gdy dochód ogólny na całą rodzinę przekracza wymaganą kwotę, lecz nie jest wyższy niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą zasiłku a kwota, o którą przekroczono dochód rodzinny. Jednak jeżeli kwota przysługującego wtedy zasiłku miałaby wynosić mniej niż 20 złotych, to zasiłek nie jest przyznawany.

Są jednak sytuacje, kiedy zasiłek rodzinny mimo spełnionego kryterium dochodowego nie przysługuje. Nie przysługuje on dziecku lub osobie uczącej się, która jest zamężna lub żonata; dziecko lub osoba ucząca się zostaje umieszczone np. w domu dziecka, lub innej placówce zapewniającej całodzienne utrzymanie; dziecko lub osoba ucząca się sama ma dziecko, na które ma przyznany zasiłek rodzinny; samotnie wychowującemu dziecko rodzicowi nie zastały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, chyba że np. ojciec jest nieznany lub nie żyje.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy się rodzicom, samotnemu rodzicowi wychowującemu dziecko, opiekunowi prawnemu, a także osobie, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka do sądu rodzinnego. Osoby te mogą otrzymywać świadczenie na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat; 21 lat w przypadku nauki w szkole; 24 lat, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Wniosek o świadczenie może składać również pełnoletnia osoba ucząca się, która utrzymuje się sama, nie otrzymuje wsparcia materialnego od rodziców np. w wyniku ich śmierci. Taka osoba może otrzymywać wsparcie w postaci zasiłku do ukończenia 24 lat, pod warunkiem kontynuowania nauki np. w szkole wyższej.