Kontrakt futures i forward

Kontrakt terminowy to umowa pomiędzy dwiema stronami – sprzedającym i kupującym, która dotyczy kupna bądź sprzedaży określonych aktywów, w określonym czasie w przyszłości i po danej cenie. Poprzez otwarcie pozycji rozumie się sprzedaż lub kupno produktu. Sprzedaż kontraktu to otwarcie pozycji krótkiej, a kupno kontraktu to otwarcie pozycji długiej.

 

Obie strony kontraktu, które dokonały otwarcia pozycji, posiadają swoje prawa i obowiązki:

 • kupujący kontrakt (tzw. pozycja długa) ma prawo i obowiązek zakupienia aktywów określonych w specyfikacji umowy,
 • sprzedający kontrakt (tzw. pozycja krótka) ma prawo i obowiązek sprzedaży aktywów określonych w specyfikacji umowy.

Pozycja w kontrakcie tego rodzaju może być utrzymywana aż do dnia jego wygaśnięcia, czyli dnia, w którym następuje zamknięcie pozycji otwartych oraz ostateczne rozliczenie strat i zysków obu stron. Można ją również zamknąć wcześniej przez zawarcie transakcji przeciwstawnej. Pozycję długą zamyka się przez sprzedaż takiego samego kontraktu, a krótką poprzez jej kupno.

 

Kontrakty krótkoterminowe dzieli się na kontrakty futures i forward.

Warunki kontraktu forward  uzgadniane się pomiędzy dwiema stronami, mogą to być m.in.:

 • jakość i rodzaj towaru,
 • cena towaru (kontraktu),
 • wielkość kontraktu,
 • miejsce dostawy,
 • termin wykonania kontraktu,
 • sposób rozliczenia kontraktu,
 • depozyt zabezpieczający.

 

Najczęściej  dochodzi do rzeczywistej dostawy towaru. Kontrakt tego rodzaju nie jest notowany na giełdzie.

Z kolei w kontrakcie futures znajdują się zwykle następujące warunki:

 • jakość i rodzaj towaru,
 • termin wykonania kontraktu,
 • wielkość kontraktu,
 • miejsce dostawy towaru,
 • sposób rozliczenia kontraktu,
 • miejsce oraz godziny handlu kontraktem.

Cena kontraktu w tym przypadku ustalana jest na drodze przetargu otwartego na giełdzie. Obowiązkowy depozyt zabezpieczający należy złożyć w Izbie Rozrachunkowej. W takiej sytuacji najczęściej nie dochodzi do rzeczywistej dostawy towaru, a kontrakt futures zwykle notowany jest na giełdzie.

Do zawarcia terminowa transakcji dochodzi w momencie uzgodnienia ceny realizacji – ceny, po której w przyszłości dojdzie do dostawy towaru.

Do zawarcia transakcji terminowej dochodzi po uzgodnieniu ceny realizacji, tj. ceny, po której dojdzie w przyszłości do dostawy towaru. Kontrakty terminowe typu futures są często przedmiotem obrotu an giełdach. W okresie ważności kontraktu ich cena ustalana jest codziennie w wyniku sił popytu i podaży. W dniu wygaśnięcia kontraktu ustala się cenę rozliczeniową, jako cenę rynkową aktywa bazowego o określonej godzinie.

Najliczniejszą grupę kontraktów terminowych tworzą kontrakty na towary. Wykorzystywane są one przez spekulantów i podmioty, które chcą zabezpieczyć sobie przyszłe ceny sprzedaży lub zakupu produktów. Mniej popularne są kontrakty terminowe na waluty. Pozwalają one na zawieranie transakcji sprzedaży lub kupna określonej ilości walut. Ich celem jest zarabianie na zmianach kursów walut, tak jak w przypadku rynku forex.  Często wykorzystuje się je w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym związanym z obrotem handlowym z zagranicą.