Co to jest i na czym polega gwarancja bankowa?

Młode i nieduże firmy często mają problem z zaistnieniem na rynku branżowym, ze względu na niewielkie zabezpieczenie finansowe swoich usług, dlatego banki oferują im tak zwaną gwarancję bankową. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie finansowe względem wierzyciela, jeśli dłużnik nie będzie w stanie uregulować należności. W poniższym artykule wyjaśniamy kto może ubiegać się gwarancję bankową, na jakich zasadach jest ona udzielana, co należy zrobić, aby ją wypłacono i jakich gwarancji bankowych udzielają banki.

 

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to deklaracja w formie pisemnej, dokonana przez dany bank, do wypłacenia konkretnej kwoty pieniędzy, w momencie gdy dłużnik nie wywiąże się ze swoich finansowych zobowiązań, które są wymienione w gwarancji. Jest to tak zwane zabezpieczenie należności. To coraz powszechniejsza forma ochrony własnych interesów. W przedmiocie gwarancji wymienione są wszelkie warianty oraz zasięg poręczenia jak również wszelkie powinności. Jeśli zostaną one wszystkie spełnione i zrealizowane zostanie wówczas wypłacona gwarancja bankowa. Trzeba także zaznaczyć, że zawiera ona także maksymalną kwotę wypłacanego świadczenia z gwarancji, bądź może być też ustalona jako stała. Treść gwarancji bankowej musi być w pełni precyzyjna i zrozumiała dla wszystkich stron zainteresowanych, bowiem jeśli gwarancja bankowa ma być wypłacona, to wszystkie jej warunki muszą zostać spełnione.

Mówiąc więc najprościej gwarancja bankowa jest to pewnego rodzaju zobowiązanie banku u wierzyciela, że spłaci zobowiązania finansowe dłużnika, jeśli ten nie będzie sam w stanie tego zrobić.

Na przykład klient kupuje w salonie samochód. Właściciel salonu ma prawo wymagać od klienta, aby bank wystawił mu gwarancję bankową, czyli zabezpieczenie, że jeśli ten nie spłaci konkretnej ceny za auto, zrobi to za niego bank.

Gwarancji bankowej może udzielić tylko bank, nie może być to ani osoba prywatna, ani na przykład zakład pracy dłużnika czy też inny podmiot rynkowy. Oczywiście banki mają w tym również własne korzyści finansowe, inaczej nie opłacało by im się udzielać gwarancji bankowej. Za wystawienie gwarancji bankowej, bank otrzymuje od dłużnika prowizję.

Uwaga! Gwarancja bankowa jest ważna tylko wtedy kiedy zostanie zawarta na piśmie. Reguluje ją tak zwane prawo bankowe, czyli zbiór wszelkiego rodzaju norm i standardów dotyczących powstawania, działania, nadzorowania i likwidowania placówek bankowych. Gwarancja bankowa często również dotyczy kredytów.

Nie wszyscy wierzyciele, ze względu na finanse, zgadzają się na gwarancję bankową jakiegokolwiek banku, działającego obecnie na rynku finansowym. Mają oni prawo bowiem do tego, aby prosić o gwarancję jednego konkretnego banku, bądź wybranego przez dłużnika z przedstawionej przez nich listy banków. Wierzyciele pragną bowiem gwarancji bankowej banków pewnych, o stałej pozycji na rynku i dobrej renomie. Dzięki temu mają pewność, że świadczenie gwarancyjne zostanie im wypłacone oraz, że nie dojdzie do upadku bądź bankructwa samej placówki bankowej.

Wystawiona gwarancja bankowa nie musi zostać zrealizowana jeśli dłużnik sam ureguluje swoje należności wobec wierzyciela. Bez względu na to, czy gwarancja bankowa zostanie zrealizowana czy też nie, bank i tak otrzymuje od dłużnika swoją prowizję, która jest procentem od sumy udzielanej gwarancji.

Banki, które udzielają gwarancji bankowej, ujmują je w swoim sprawozdaniu finansowym, jako pozabilansowe. Właśnie dlatego, że jej wypłacenie może wystąpić, ale nie musi. Nie ma bowiem bezpośredniego przepływu pieniądza w momencie podpisania odpowiednich dokumentów gwarancji bankowej.

O wypłatę gwarancji bankowej występuje do banku wierzyciel. Musi on jednak przedstawić pisemne zawiadomienie, że dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, jak również wszelkiego rodzaju kopii nieuregulowanych dokumentów finansowych, to jest na przykład nieopłaconych faktur.

 
Kto prosi bank o udzielenie gwarancji bankowej?

O udzielenie gwarancji bankowej może prosić zarówno osoba prywatna jak i firma. Najczęściej jednak są to małe przedsiębiorstwa wchodzące dopiero na rynek usług w swoim sektorze i chcące się wykazać rzetelnością i wiarygodnością względem swoich kontrahentów. Banki udzielają gwarancji bankowej niezależnie od tego czy wierzycielem jest firma (bądź osoba prywatna) polska czy też zagraniczna.

Osoby, które są zleceniodawcami gwarancji bankowej oprócz tego, że dzięki niej podnoszą swoją renomę na rynku, w oczach swoich kontrahentów, to również minimalizują w ten sposób utratę własnych finansów, jeśli dokonana transakcja się nie uda.

Gwarancja bankowa najczęściej jest stosowana w sektorze handlowym oraz umożliwia otrzymanie kredytu.

 
Rodzaje gwarancji bankowej, występujące w bankowości

Rodzaje udzielanych gwarancji bankowych zależą od banków. Każdy bank ma prawo do udzielenia tylko części gwarancji bankowych, sami bowiem decydują jakich będą udzielać, a jakich nie. Najczęściej udzielane gwarancje bankowe to:

  • Gwarancje spłaty kredytu
  • Gwarancja spłat rat leasingowych
  • Gwarancje terminowej płatności, które zabezpieczają płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi
  • Gwarancje zwrotu zaliczki, które zobowiązują do zwrotu wpłaconych zaliczek
  • Gwarancje celne, które zabezpieczają zapłaty długu celnego oraz pokrywają roszczenia agencji celnych, takich jak na przykład podatki czy akcyzy celne
  • Gwarancje przetargowe, które zobowiązują do zwrotu wpłaconego wadium
  • Gwarancje loteryjne, które gwarantują wypłatę nagród we wszelkiego rodzaju grach loteryjnych
  • Gwarancje dobrego wykonania kontraktu, zabezpiecza finansowo dobre wykonanie konkretnych usług, na jakie opiewa dany kontrakt, a także zabezpiecza rękojmię oraz gwarancję techniczną

 

Gwarancja bankowa musi być nieodwołalna.

Reasumując gwarancja bankowa jest to najlepszy sposób a zabezpieczenie swoich finansów przed ewentualną możliwością nie wywiązania się ze zobowiązań wobec beneficjenta czyli wierzyciela. O udzielenie gwarancji bankowej występuje dłużnik. Jest ona również dobrze widziana w oczach wierzycieli i umożliwia zdobycia zaufania potencjalnych klientów. Jeśli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, o wypłatę gwarancji bankowej, występuje do banku beneficjent, na podstawie pisemnego oświadczenia, że dłużnik nie spłaca należności. Dopiero kiedy dojdzie do faktycznego przepływu pieniądza z banku do wierzyciela, bank ujmuje tą procedurę w swoim bilansie finansowym. Bez względy na to jednak, czy dojdzie do niego, czy nie, bank za udzielenie gwarancji bankowej pobiera procentową prowizję.