Emerytura częściowa – komu przysługuje i ile wynosi

Emerytura częściowa jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytalnej z 11 maja 2012, jest opcją dedykowaną osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Umożliwia pobieranie części wartości pełnej emerytury, przy jednoczesnej kontynuacji pracy zawodowej, gdyż ani ubieganie się o nią ani jej przyznanie nie wymagają rozwiązania umowy z pracodawcą. By móc pobierać emeryturę częściową niezbędne jest osiągnięcie określonego wieku oraz odpowiednia długość stażu pracy.

 

Emerytura częściowa- komu przysługuje

O przyznanie emerytury częściowej mogą ubiegać się osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r, które osiągnęły 62 lata (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn). Oznacza to, że obecnie wnioskować o nią mogą jedynie mężczyźni urodzeni w roku 1949, kobiety natomiast będą mogły ubiegać się o nią najwcześniej w roku 2021 (dotyczy to jedynie pań urodzonych po 31 grudnia 1958 roku, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i miesiąc). Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić jest odpowiednia długość okresu składkowego i nieskładkowego. Wynosi on 35 lat dla kobiet, dla mężczyzn natomiast 40. Okresy nieskładkowe nie mogą wynieść więcej niż 1/3. Pod uwagę może być brany także czas pracy w gospodarstwie rolnym oraz okres niezdolności do pracy, jeśli podczas jego trwania pobierana była renta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli pracowaliśmy za granicą w krajach UE lub EFTA i pracodawca odprowadzał za nas składki, czas ten również jest brany pod uwagę w przypadku, gdy okres składkowy za pracę w Polsce nie jest wystarczający.

 

Ile wynosi emerytura częściowa

Emerytura częściowa wynosi połowę wyliczonej właściwej kwoty emerytalnej- kwoty tej nie podnosi się do najniższej wartości emerytury, jednak co roku podlega waloryzacji. Średnia wypłacanych emerytur częściowych wynosi jak dotąd około 2100 zł, co świadczy o tym, że z opcji tej korzysta zwłaszcza wiele osób o stosunkowo wysokich dochodach. Jest to również atrakcyjna propozycja dla osób, które chcą pozostać czynne zawodowo, nie rezygnując przy tym z przysługującego im świadczenia. Emerytura częściowa może też być bardzo pomocna dla osób borykających się z dłuższym lub chwilowym bezrobociem, którym nie przysługuje jeszcze pełne świadczenie, ale które spełniają warunki wymagane dla emerytury częściowej. Gwarantuje im stały dochód do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Nieograniczone dochody

Dla osób zarabiających niewiele minusem może okazać się fakt, że przy obliczaniu kwoty pełnej emerytury podstawa zostanie pomniejszona o wartości pobrane na rzecz emerytury częściowej. Z drugiej strony podczas pobierania emerytury częściowej można dowolnie zarabiać- nie istnieją żadne ograniczenia dochodu uzyskanego w tym czasie, a ubieganie się o tego typu świadczenie nie wymaga rozwiązania umowy z pracodawcą.

 

Jak ubiegać się o emeryturę częściową

By ubiegać się o emeryturę częściową, należy złożyć do ZUSu wniosek oraz zestaw oryginalnych dokumentów: akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający jego datę, dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające czas zatrudnienia do końca 1998 roku, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres do końca 1998 roku, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające informacje o zatrudnieniu, książeczki wojskowe, dokumenty zaświadczające o wykształceniu- świadectwa i dyplomy poświadczające ukończenie szkół czy studiów wyższych. Z wyjątkiem zaświadczeń potwierdzających wartość dochodów, wszelkie dokumenty po dokonaniu rozliczenia zostaną nam zwrócone. Złożony wniosek o emeryturę częściową można wycofać w ciągu 30 dni, można też w dowolnym czasie zawiesić prawo do pobierania częściowej emerytury. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby pobierające emeryturę częściową zaczną pobierać pełne, przysługujące im świadczenie, muszą jednak złożyć w tym celu odpowiedni wniosek i rozwiązać umowę z pracodawcą, jeśli podczas pobierania emerytury częściowej pozostawali czynni zawodowo.