Możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego w 2017 roku

Mieszkańcy, których niskie dochody nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie opłat za czynsz, dzięki czemu nie będą musieli zastanawiać się, czy zapłacić za użytkowanie lokalu czy wykupić leki lub żywność. Dodatek mieszkaniowy pozwala mieszkańcom uniknąć przykrych konsekwencji zalegania z opłatami, które mogą zakończyć się eksmisją, wystarczy udać się do Urzędu Miasta lub gminy lub ewentualnie do Ośrodka Pomocy Społecznej.      

 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej muszą spełnić określone prawem warunki takie jak:

 • Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania.
 • Udokumentowanie wysokości dochodów uniemożliwiających wywiązanie się z obowiązku samodzielnego opłacania czynszu.
 • Zajmowane mieszkanie posiada metraż spełniający wymagania zawarte w ustawie.

 

Dodatek mieszkaniowy przynależny jest:

 • Najemcom i podnajemcom danego mieszkania.
 • Osobom zajmującym mieszkanie, do którego przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
 • Osobom zajmującym mieszkanie, które znajduje się w budynkach będących ich własnością oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
 • Osobom posiadającym tytuł prawny wynikający na przykład z umowy użyczenia a opłacają czynsz za to mieszkanie.
 • Osobom, które obecnie nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, ale oczekują na zagwarantowane im mieszkanie zamienne lub socjalne.

 

Udokumentowanie wysokości dochodów uniemożliwiających wywiązanie się z obowiązku samodzielnego opłacania czynszu.

Spełnienie kryteriów wymaganych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych jest podstawą pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku. Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura wynosi 1.000 zł. Osiągany dochód na jedną osobę w ostatnich trzech miesiącach nie może przekraczać:

 • 125% najniższej emerytury – od dnia 1 marca 2017 roku wynosi ona 1103,20 złotych dla rodzin wieloosobowych.
 • 175% kwoty najniższej emerytury – od 1 marca 2017 roku wynosi ona 1544, 48 złotych dla osób samotnych.
 • W przypadku, gdy średni dochód na członka rodziny przewyższa wyznaczony limit można również starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, którego wysokość obniża się o wartość nadwyżki ponad określony limit.

Sposób wyliczenia dochodu

 • Dochód stanowi kwota pozostająca po odliczeniu wszystkich kosztów jego uzyskania a także po odliczeniu odprowadzonych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i na ubezpieczenie chorobowe.
 • Dochód w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego obliczany jest na odstawie powierzchni posiadanych gruntów i dotyczy to: hektarów przeliczeniowych i przeciętnego dochodu osiąganego z jednego hektara.

Do dochodów stanowiących podstawę spełnienia kryteriów przyznania dodatku mieszkaniowego nie wlicza się:  

 • Zasiłków pielęgnacyjnych, celowych, okresowych otrzymywanych z Ośrodków Pomocy Społecznej.
 • Jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń materialnych otrzymywanych z Ośrodków Pomocy Społecznej.
 • Pomocy materialnej dla uczniów np. w zakresie dożywiania.
 • Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 • Dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
 • Dodatków dla sierot zupełnych.
 • Dodatku energetycznego, dodatku mieszkaniowego.

 

Zajmowane mieszkanie posiada metraż spełniający wymagania zawarte w ustawie.

Wymagania metrażowe uzależnione są od liczby osób zamieszkujących w danym mieszkaniu i przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni określonej ustawą o więcej niż 30%. W przypadku przekroczenia tego limitu, może zostać zastosowane inne rozwiązanie, w przypadku, gdy powierzchnia pokojów i kuchni jest niższa niż 60% powierzchni całego lokalu, w takim przypadku istnieje możliwość przekroczenia wyznaczonych limitów nawet o 50 %.

W przeliczeniu na liczbę członków rodziny zajmowana powierzchnia mieszkania nie może przekraczać:

 • dla 1 osoby – 35 m² – 45,50 m2,
 • dla 2 osób – 40 m² – 52,00 m2,
 • dla 3 osób – 45 m² – 58,50 m2,
 • dla 4 osób – 55 m² – 71,50 m2,
 • dla 5 osób – 65 m² – 84,50 m2,
 • dla 6 osób – 70 m² – 91,00 m2,

W przypadku zamieszkiwania w danym mieszkaniu większej liczby osób, na następną osobę przysługuje dodatkowe 5 m2, jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna korzystająca z wózka inwalidzkiego ma ona prawo do dodatkowego metrażu w wysokości 15m2.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależna jest od osiąganych dochodów i liczby osób zamieszkujących dany lokal. Ubiegając się o taką formę wsparcia finansowego należy wiedzieć, że jej wysokość jest różnicą między ponoszonymi wydatkami wiążącymi się z utrzymaniem mieszkania a kwot stanowiącą:

 • 15% do 20% dochodów w przypadku zamieszkiwania tylko jednej osoby.
 • 12% do 15% dochodów rodziny w przypadku zamieszkiwania do 4 osób.
 • 10% do 12% dochodów rodziny w przypadku zamieszkiwania 5 osób i więcej.

 

Rodzaj wydatków mających wpływ na podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego

 • Najemca i podnajemca – czynsz oraz wydatki związane z użytkowaniem lokalu, opłaty ponoszone na ogrzewanie mieszkania, wodę, wywóz nieczystości.
 • Własnościowe i lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu spółdzielczego lub najemca lokalu spółdzielczego – opłaty za ogrzewanie mieszkania, wodę, wywóz nieczystości, wydatki na remonty.
 • Mieszkanie własnościowe – opłaty za ogrzewanie mieszkania, wodę, wywóz nieczystości, wydatki na koszty zarządzania dany budynkiem.
 • Właściciele domów jednorodzinnych – opłaty za ogrzewanie mieszkania, wodę, wywóz nieczystości.
 • Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – odszkodowanie z tego tytułu, wydatki na energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości

  Do wydatków nie zalicza się kosztów ponoszonych na ubezpieczenie mieszkania, podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, energię elektryczną. Ważną informacją dla osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego jest możliwość otrzymania ryczałtu na zakup opału, jeżeli w danym budynku mieszkalnym nie ma źródła ciepła zapewniającego ogrzanie mieszkania. Ponadto osoby które otrzymały prawo do dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się o kolejny dodatek a mianowicie zryczałtowany dodatek energetyczny.

    Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na pół roku od momentu wydania pozytywnej decyzji przez orzekający organ. Osoby pragnące otrzymać taki sposób wsparcia finansowego są zobowiązane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, oświadczenie o dochodach osiąganych przez wszystkich członków rodziny zamieszkujących dany lokal mieszkalny za okres trzech miesięcy poprzedzających datę przedstawienia wniosku oraz inne wymagane przez urzędy dokumenty będące podstawą wydania decyzji.

    Organ zobowiązany do wydania decyzji ma na to jeden miesiąc czasu od dnia przyjęcia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest, co miesiąc osobom zarządzającym danym lokalem, nigdy do rąk własnych osobie zainteresowanej. Podstawę prawną, według której przyznawane są dodatki mieszkaniowe stanowi Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.Dz.U z 2017r., poz.180) oraz stosowne Rozporządzenia Rady Ministrów i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.