Czynniki kształtujące płynność finansową

Płynność finansowa to, mówiąc w sposób najbardziej zrozumiały, zdolność podmiotu gospodarczego do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Jest to jeden z głównych elementów służących ocenie finansowej przedsiębiorstwa a tym samym jego ogólnej kondycji. Głównym celem utrzymywania odpowiedniej płynności finansowej jest zapewnienie przedsiębiorstwu jego ciągłego działania, np. nieprzerwanej produkcji czy też świadczenia usług, codziennego wywiązywania się z danych obowiązków, itp.

Na płynność finansową wpływa wiele różnorodnych czynników, które je kształtują – są to zarówno podmioty z makro i mikro otoczenia przedsiębiorstwa, jak i różnorodne sytuacje mające miejsce w gospodarce. Czynniki te podzielić możemy na dwie grupy – zewnętrzne, czyli te, które niezależne są od przedsiębiorstwa oraz wewnętrzne, na które przedsiębiorstwo ma znaczny wpływ.

 

Do głównych czynników kształtujących płynność finansową podmiotu gospodarczego zaliczyć możemy:

 

  • strategia finansowa przedsiębiorstwa – czynnik wewnętrzny, na który firma ma wpływ. Władze firmy, ustalając strategię finansową przedsiębiorstwa winny brać pod uwagę wszelkie sytuacje z jakimi będą mieć do czynienia w trakcie jej funkcjonowania. Często zdarza się, że założenie przychodów względem ponoszonych kosztów okazuje się być błędne, co wiąże się z brakiem środków finansowych potrzebnych na bieżące zobowiązania. Ponadto, bardzo często przedsiębiorstwa podejmują się zbyt dużej ilości kredytów/pożyczek, które, jak się okazuje później, są nierealne do spłacenia.
  •  

  • wahania popytu – czynnik zewnętrzny, niezależny od firmy. Działalność większości przedsiębiorstw uzależniona jest od wielkości popytu na wytwarzane dobra i usługi. Wysoki popyt oznacza zarobki, natomiast bardzo często zdarza się tak, że popyt ulega dużemu wahaniu – wtedy też zarobki firmy zmniejszają się, co wiązać może się z brakiem środków niezbędnych do ciągłości funkcjonowania.
  •  

  • branża w której działamy/ konkurencja – jest to czynnik zarówno niezależny od firmy (w przypadku konkurencji) jak i zależny (w przypadku wyboru branży w jakiej działamy). Bardzo często zdarza się tak, że wybór branży działalności okazuje się ciężkim orzechem do zgryzienia. Na rynku jest spora ilość konkurencji, co przekłada się na walkę o klienta, niepewne dochody oraz ponoszenia kosztów na reklamę, która może zapewnić nam byt. Niepewna sytuacja bezpośrednio wiąże się z niepewną płynnością finansową.
  •  

  • wybór dostawców – czynnik wewnętrzny, w pełni od nas zależny, jednak tylko w momencie wyboru, ponieważ przedsiębiorstwo nie ma wpływu na to, jak funkcjonują jego współpracownicy. Często zdarza się tak, że dostawy okazują się być nieterminowe, produktu wadliwe, a współpraca wcale nie taka kolorowa. W momencie nierzetelnej dostawy nasze przedsiębiorstwo traci możliwość dostarczenia produktu/usługi, a jednocześnie traci możliwość zarobku, co przekłada się na brak możliwości spłaty bieżących zobowiązań.
  •  

  • inne czynniki, takie jak: inwestycje (często chybione powodują wiele strat finansowych), straty nadzwyczajne ( związane z sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak powódź, zalanie magazynu, itp), sposób zarządzania (często prowadzić może do wielu strat, głównie przez brak umiejętności).